תקנון אתר

תקנון האתר

השימוש באתר האינטרנט של “גרודה קונטנט – גרודה תוכן שיווקי” על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש, ההוראות וההודעות.
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

האתר בכתובת www.online.grudacontent.com  (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט של של חברת גרודה בבעלות יובל גרודה.
במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש שלהלן – הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יובהר כי השימוש באתר זה מותר למבוגרים מעל גיל 18 בלבד ולבעלי כשירות משפטית בלבד. ככל ומדובר במשתמש מתחת לגיל 18 ו/או למי שאינו כשיר משפטית, על האפוטרופוס החוקי לעשות את השימוש באתר בשמם.
גרודה קונטנט – גרודה תוכן שיווקי (להלן: “החברה”) הינה בעלת הזכויות על האתר ועל המוצרים והשירותים אשר נמכרים באתר (“גרודה קונטנט – גרודה תוכן שיווקי”), מטרת האתר לתת מענה מקצועי ושירותים למקצועיים לבעלי עסקים ויוצרי תוכן.
במסגרת פעילות זו מפעילה החברה ומנהלת אתר סחר (להלן: “האתר”),
בכתובת www.online.grudacontent.com

הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לרוכשים, בהתאם לקריטריונים אותם תקבע הנהלת החברה על פי החלטתה.
באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש כרטיסים להרצאות, אירועים, סדנאות, קורסים דיגיטליים ומוצרים אחרים באמצעות כרטיס אשראי או כל תנאי תשלום שמוצגים בעת הרכישה.

אתר ‘גרודה קונטנט – גרודה תוכן שיווקי’ שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע”י הנהלת החברה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני support@grudacontent.com או בטלפון: 0549916233


בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

“מזמין” או “משתמש”- אדם אשר מזמין מוצרים/שירותים באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר ומשתמש בו לצרכיו ע”פ השימושים שהגדירה החברה.
“הכרטיס”- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד או מספר אירועים, סדנאות או מפגשים שהתפרסמו או מפורסמים באתר.
“עסקה”- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר באת הרכישה או בשיחה טלפונית.
“שירות” או “שירותים”- אפשרויות שונות של רכישה באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין.
“עמוד התשלום”- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים השונים בכל אירוע, מפגש או סדנה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק. הנהלת החברה רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת החברה ו/או מי מטעמו בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן “פרטי זיהוי”) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע”י הנהלת החברה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד.
ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל הנהלת החברה דרך האימייל support@grudacontent.com או בטלפון: 0549916233

על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי הנהלת החברה להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והנהלת החברה שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
הנהלת החברה ו\או הכל גוף מטעמו רשאים להגביל את כמות המוצרים / שירותים בהנחה.


זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע”י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע. לא תחול על הנהלת החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.
** לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך הנהלת החברה באמצעות פנייה לאימייל support@grudacontent.com או בטלפון: 0549916233

אספקה

לקוח אשר הזמין כרטיס לאירוע, הרצאה או סדנה באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “הכרטיס” לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.
לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף “פרטי גישה” או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום.
כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

​​ביטול עסקאות

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע– 2010פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪
בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.
* לא ניתן לבטל עסקה לאחר רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר שמוצע באתר אשר מקנה גישה מלאה לתוכן המוצר והשימוש בו.

הנהלת החברה מתחייבת שהאירועים, הרצאות ומפגשים יתקיימו במועד שסוכם עם הלקוח. אם מסיבה כלשהי האירוע או המפגש או הסדנה תדחה, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד חדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי הנהלת החברה  ו/או כל גורם מוסמך בידי הנהלת החברה , בהתאם למקום האירוע, סדנה או מפגש  ובהתאם לתאריך החדש שנקבע.

ביטול עסקה במקרה שאירוע, סדנה או מפגש נדחו יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם האירוע, סדנה או מפגש בוטלו מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

הנהלת החברה  יידע ויעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון חברים של הנהלת החברה  באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, ברכישת כרטיס מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהנהלת החברה  וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

 

​רשימת תפוצה

הנהלת החברה  מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש (להלן: “רשימת התפוצה”). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת הנהלת החברה , וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהנהלת החברה  אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) (להלן: “מאגר המידע”). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) לא יוכל לבצע את העסקה אם לא יקבל אותם.

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת “וירוסים” למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות 

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ’וירוסים’ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמו שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור במוצרים / שירותים או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו).

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותו של הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

הנהלת החברה ובאי כוחה (יובל גרודה ו/או כל אדם אשר הוסמך על ידו) שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז חיפה.